26 Apr 2016

टेट,एच.टाट तथा अन्य परीक्षाओ माटे खास उपयोगी कम्प्यूटर थीयरी विषय ना अगत्यना 30 प्रस्नोनी Pdf file डाउनलोड करवा निचेनि लिन्क क्लिक करो.


Daily Quiz NO.26
Computer Theory
आवनारी टेट,एच.टाट तथा अन्य  परीक्षाओ माटे खास उपयोगी कम्प्यूटर थीयरी विषय ना अगत्यना 30 प्रस्नोनी Pdf file डाउनलोड करवा निचेनि लिन्क क्लिक करो.


 -->CLICK HERE TO DOWNLOAD DAILY QUIZ NO:-26.