8 Apr 2016

धोरण-8 गणित : रचनाओ PPT फाईल


रचनाओ प्रकरण भणाववानुं बाकी छे ?
- रचनाओ भणावी दिधु छे, तो रिविजनमां थशे उपयोगी
- धोरण-8 गणित : रचनाओ PPT फाईल
- बालकोने सहेलाईथी भणावी शकाय तेवी नानी PPT
- CLICK HERE & DOWNLOAD
- आवी फाईल शेर करवानुं ना भुलो