18 Apr 2016

DAILY GK PDF QUIZ NO:- 18 BY TET HTAT GURU.


Daily Quiz NO.18
General Knowledge
आवनारी टेट,एच.टाट तथा अन्य  परीक्षाओ माटे खास उपयोगी जनरल नोलेजना अगत्यना 30 प्रस्नोनी Pdf file डाउनलोड करवा निचेनि लिन्क क्लिक करो.


-->CLICK HERE TO DOWNLOAD GENERAL KNOWLEDGE PART 18.