18 Apr 2016

DAILY ONLINE MOCK TEST NO :- 18(BASIC COMPUTER ) BY TET HTAT GURU.


Online Test No. 18
Basic Computer
आवनारी टेट,एच.टाट तथा अन्य भरती परीक्षाओ माटे उपयोगी कोम्प्यूटर वीषय ना अगत्यना 25 प्रस्नोनो ओनलाइन टेस्ट आपवा निचेनी ब्ल्यू लिन्क क्लिक करो.


 -->CLICK HERE TO GIVE ONLINE MOCK TEST.