30 Apr 2016

DAILY ONLINE MOCK TEST NO:-30 BY TET HTAT GURU.


Online Test No. 30
General Knwledge
आवनारीबिनसचिवालय परीक्षा, टेट,एच.टाट तथा पोलिसनी भरती परीक्षाओ माटे उपयोगी जनरल नोलेज वीषय ना अगत्यना 25 प्रस्नोनो ओनलाइन टेस्ट आपवा निचेनी ब्ल्यू लिन्क क्लिक करो.


 -->CLICK HERE TO GIVE ONLINE MOCK TEST.