9 Apr 2016

DAILY ONLINE MOCK TEST NO:9 BY TET HTAT GURU


Online Test No. 9
General knowledge
आवनारी टेट,एच.टाट तथा पोलिस अने क्लार्क जेवी अन्य परीक्षाओ माटे उपयोगी जनरल नोलेज ना अगत्यना 25 प्रस्नोनो ओनलाइन टेस्ट आपवा निचेनी ब्ल्यू लिन्क क्लिक करो.

--CLICK HERE TO GIVE ONLINE MOCK TEST