31 Jul 2016

ધો. 1 અને 2 ગણિત માટે ટપકાંવાળા ગુજરાતી એકડા

ધો. 1 અને 2 ગણિત માટે ટપકાંવાળા ગુજરાતી એકડા

 0 થી 9 તમામ અંકો માટે અલગ-અલગ PDF ફાઈલો છે. જેની પ્રિન્ટ કાઢી અને તમે બાળકોને પ્રેક્ટીસ માટે આપી શકો છો.

 ● અંક - 0 માટે :- ડાઉનલોડ
● અંક - 1 માટે :- ડાઉનલોડ
● અંક - 2 માટે :- ડાઉનલોડ
● અંક - 3 માટે :- ડાઉનલોડ
● અંક - 4 માટે :- ડાઉનલોડ
● અંક - 5 માટે :- ડાઉનલોડ
● અંક - 6 માટે :- ડાઉનલોડ
● અંક - 7 માટે :- ડાઉનલોડ
● અંક - 8 માટે :- ડાઉનલોડ
● અંક - 9 માટે :- ડાઉનલોડ