29 Aug 2016

ધોરણ ૭ એકમ-૧,૨, બે મહારાજ્યો,પૃથ્વી ફરે છે એકમ ક્વિઝ


       અહિયાં કમ્પ્યુટર પર રમાડી શકાય તેવી ફ્લેશ ક્વિઝ આપવામાં આવી છે.જેથી પુનરાવર્તન માટે ખુબજ ઉપયોગી થશે.
નોધ :-RAR ફાઈલ ને ઓપન કરવા WINRAR સોફ્ટવેર હોવું જોઈએ.
1.ધોરણ ૭ એકમ-૧ બે મહારાજ્યો CLICK HERE
2.એકમ -2 પૃથ્વી ફરે છે.               CLICK HERE

1.ધોરણ ૭ એકમ-૧ બે મહારાજ્યો એકમ ક્વિઝ

                         અહિયાં કમ્પ્યુટર પર રમાડી શકાય તેવી ફ્લેશ ક્વિઝ આપવામાં આવી છે.જેથી પુનરાવર્તન માટે ખુબજ ઉપયોગી થશે.
નોધ :-RAR ફાઈલ ને ઓપન કરવા WINRAR સોફ્ટવેર હોવું જોઈએ.
1.ધોરણ ૭ એકમ-૧ બે મહારાજ્યો CLICK HERE