2 Aug 2016

*DIRECT-INDIRECT Complete Course Videos समजुती गुजराती माँ*

1. Direct-Indirect परिचय (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=UQW-jPkOem8
2. Direct-Indirect ना वक्यना विभागोना नाम (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=sUqSvy0vfEg
3. Direct-Indirect केटला प्रकार ना फेरफारो थाय तेनी माहिती (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=HNPDKLCuik0
4. Direct-Indirect काळमा थता फेरफारो नियमो (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=dPalypjNGlw
5. Direct-Indirect काळमा थता फेरफारो उदाहरण (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=dV2xYPHbfMo
6. Direct-Indirect काळ मा क्यारे अने शा माटे फेरफारो ना थाय (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=VJwDgutAIjo
7. Direct-Indirect समय अने स्थळ दर्शक शब्दोना फेरफारो (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=boUJEAdM8V8
8. Direct-Indirect I-me-my-mine-myself-we-us-our-
ours-ourselves ना फेरफारो (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=_EFUlEU53RY
9. Direct-Indirect You-you-your-yours-yourself/selve ना फेरफारो (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=pwFJ3TrFP9E
10. Direct-Indirect सर्वनाममा थता फेरफारो ना Examples (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=JyJvB0Hhj-Y
11. Direct-Indirect प्रश्नार्थनु INDIRECT (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=NCKhPe4G8Pk
12. Direct-Indirect wh. प्रश्नार्थनु INDIRECT (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=cR2LCd8KkqQ
13. Direct-Indirect अग्नार्थनु INDIRECT (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=wHF09FrPhlE
14. Direct-Indirect ‘Let’ (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=yv5Zibp8XH8
15. Direct-Indirect Let’s (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=eBkEn3yKGfI
16. Direct-Indirect अग्नार्थनु INDIRECT (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=Be9A_3zyyLY
17. Direct-Indirect अग्नार्थनु INDIRECT (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=Q8-_oEEW9Wk
18. Direct-Indirect अग्नार्थनु INDIRECT (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=BLDd2DqpyYk
19. Direct-Indirect अग्नार्थनु INDIRECT (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=_EZYkw4qWiw
20. Direct-Indirect अग्नार्थनु INDIRECT (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=RgAjnPJe_ig
21. Direct-Indirect अग्नार्थनु INDIRECT (गुजराती भाषामा विडिओ)
https://www.youtube.com/watch?v=PPKFHFJKcgI