1 Aug 2016

*Direct-Indirect*

*Direct-Indirect* _ne Advance ma Study karva mangta hov to tenu material niche send kryu chhe..._
*PDF & Video*
*PDF* 

Chapter-1: Direct-Indirect-काळमा थता फेरफारो तेनी समजुती अने प्रेक्टिस
click here

Chapter-2 : Direct-Indirect-केटलाक समय अने स्थळ दर्शक शब्दोमा  थता फेरफारो तेनी समजुती अने प्रेक्टिस
 click here

Chapter-3 : Direct-Indirect-सर्वनामोमा थता फेरफारो तेनी समजुती अने प्रेक्टिस
click here
Chapter-4 : Direct-Indirect-प्रश्नार्थ नु Indirect तेनी समजुती अने प्रेक्टिस
click here
Chapter-5 : Direct-Indirect-आग्नार्थनु Indirect तेनी समजुती अने प्रेक्टिस
click here
Chapter-6. : Direct-Indirect-Let-Let me & Let’s नु Indirect तेनी समजुती अने प्रेक्टिस
click here
Chapter-7 : Direct-Indirect-उद्गार वाक्योंनु Indirect तेनी समजुती अने प्रेक्टिस
click here
Chapter-8 : Direct-Indirect-शुभेच्छा वाक्योंनु Indirect तेनी समजुती अने प्रेक्टिस
click here
Chapter-9 : Direct-Indirect- फकरा नु Indirect तेनी समजुती अने प्रेक्टिस
click here