20 Aug 2016

SURENDRNAGAR JILLANI MAHITI

*मित्रो स्पर्धात्मक परीक्षाओमा गुजरातनी संस्कृती अने गुजरातनी भौगोलिक बाबतो विशे प्रश्नों पुछाता होय छे तेथी अमे आपना माटे अही गुजरातना दरेक जिल्लाओनो संपूर्ण परीचय आपवानो प्रयास कर्यो छे जे परीक्षालक्षी छे. (दररोज एक जिल्ला विशे परिचय)*
*जेमा नीचे मुजबना मुद्दाओनो समावेश करवामा आव्यो छे.*
*👉सुरेन्द्रनगर जील्लो*
*जिल्लानो इतिहास*
*भौगोलिक बाबतो*
*जिल्ला साथे संकलाएल*
*सहित्यकारो/हस्तीओ*
*जोवालायक स्थलों*
*अगत्यना स्थालोनु महत्व*
*संस्कृती/कला/धर्म*