4 Oct 2016

Discussion Forum SMC


આપની SMC (શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ) બાળકો ના નામાંકન માટે કેવા કાર્યક્રમો હાથ ધરે છે?

તારણ:

  • આશા અને આંગણવાડી કાર્યકરો દ્વારા વાલી સંપર્ક કરવો અને શિક્ષણની અગત્યતા સમજાવી બાળકોનું નામાંકન કરવાવું.

  • ગામમાં સર્વે કરવો.

  • પ્રવેશોત્સવ.

  • વાલી મીટીંગ કરવી.

  • શેરી નાટક અને રેલી દ્વારા જન જાગૃતિ.